Profesyonelyoneticilik.com

Menu
Previous
Next

SON YAZILAR

YARGITAY KARARLARI

SORU - CEVAP

Anagayrimenkul YÖNETİMİ

KAT MÜLKİYETİ

KAPICILAR

Recent Posts

Çatı Onarım Bedelinin Kat Maliklerinden İstenmesi - Yargıtay Kararı

5 Eylül 2020 Cumartesi / Yorum Yok

Çatı Onarım Bedelinin Kat Maliklerinden İstenmesi

Davacının, kat maliki olmamakla birlikte davaya konu binada mülkiyeti eşine ait 5 numaralı bağımsız bölümde daimi suretle oturduğu ve davaya konu olan çatı onarımının ve bu onarımın  gerektirdiği harcamanın davacı tarafından yapıldığı sabit olup, bu konuda taraflar arasında bir uyuşmazlık yoktur. Davacının oturmakta olduğu bağımsız bölüm, binanın en üst katında olduğundan, çatıda meydana gelebilecek herhangi bir arızadan öncelikle davacının etkileneceğine kuşku yoktur.Çatının onarımı davacının taşınmazı kullanım hakkını doğrudan ilgilendiren bir olgu olmakla , gerekli onarımın yapılmasını diğer kat maliklerinden istemesi ve bunu yerine getirilmemesi halinde de bireysel olarak müdahale etmesi ve gerektiğinde onarım bedelini de talep ve dava etmesi mümkündür.

Y.18.HD. 12.02.2002 12333-1533

Kat Malikleri Kurulu - Soru - Cevap

28 Ağustos 2020 Cuma / Yorum Yok

Kat Malikleri Kurulu - Soru - Cevap

1) Kat malikleri kurulunun birinci toplantısında yeter sayının sağlanamaması durumunda ikinci toplantı  birinci toplantıyı takip eden kaç gün içerisinde yapılmalıdır?

a) 5 gün
b) 7 gün
c) 10 gün
d) 15 gün
e) 90 gün

DOĞRU CEVAP: D - 15 gün  

kat malikleri kurulu toplantısı


2)Aşağıda verilen şıklardan hangisi kat malikleri kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir?

a) Anagayrimenkul projesi yapmak
b) Yönetim planı yapmak ve gerektiğinde değiştirmek
c) Anagayrimenkulü sigorta ettirmek
d) Anagayrimenkulde yenilik ve ilaveler yapılmasına karar vermek
e) Yönetimmelik yapmak ve gerektiğinde değiştirmek

DOĞRU CEVAP: A - Anagayrimenkul projesi yapmakAnagayrimenkul Yönetiminde Kat Malikleri Kurulu

/ Yorum Yok

Anagayrimenkul Yönetiminde Kat Malikleri Kurulu

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun27. maddesinde, anagayrimenkulün yönetimi  başlığının altında, Genel Kurul; "anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır." denilmektedir. 

Anagayrimenkul Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre oluşturulacak yönetim organları tarafından yönetilir. Bu organlar; 


 1. Kat Malikleri Kurulu veya Genel Kurul
 2. Yönetici veya Yönetim Kurulu
 3. Denetçi veya Denetim Kurulu


Kat Malikleri Kurulunun Görev ve Yetkileri


Kat Malikleri Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 • Yönetim Planı yapmak ve gerektiğinde değiştirmek
 • Yönetmelik yapmak ve gerektiğinde değiştirmek
 • Anagayrimenkulü sigorta ettirmek.
 • Anagayrimenkulde yenilik ve ilaveler yapılmasına karar vermek
 • Temliki tasarruflar ve önemli yönetim işleriyle ilgili kararlar almak
 • Yöneticiye veya yönetim kuruluna verilenler dışında kalan yönetim iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Yönetici veya yönetim kurulu tayin etmek, gerektiğinde görevden almak
 • İşletme projesi hakkında karar vermek
 • Belirtilen zamanlarda hesapları incelemek, yönetici veya yönetim kurulunun ibrası hakkında karar vermek
 • Yönetici veya yönetim kurulunu denetlemek, gerekiyorsa bu iş için denetçi veya denetim kurulu tayin etmek
 • Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden ötürü kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında çıkan anlaşmazlıkları çözümleyerek karara bağlamak.

BağlantılarKapıcı Dairesi ile İlgili Yargıtay Kararları

21 Ağustos 2020 Cuma / Yorum Yok

Kapıcı Dairesi ile İlgili Yargıtay Kararları

Kapıcı Binanın Uygun Bir Yerinde Oturur, Bunun İçin Özer Bir İzine Gerek Yoktur.

" Kat Mülkiyeti Yasası'nda ana gayrimenkulün bir takım işlerinin yürütülmesi için hizmetli tutulmasını ve bu hizmetlinin kapıcı dairesinde veya binanın uygun bir yerinde daimi olarak oturmasına izin verilmesini engelleyen bir hüküm bulunmadığı gibi böyle bir iş için karar veya muvafakat yönünden özel bir nisap öngörülmüş de olmadığından kat maliklerinin çoğunluğunun karar veya rızası yeterli sayılmalıdır. "

Kapıcı Dairesinin Kiraya Verilmesi 

"Kat Mülkiyeti Yasası'nın 45. maddesine göre; ana taşınmazın bir hakla kayıtlanması veya kapıcı dairesinin kiraya verilmesi gibi önemli yönetim işlerinin yapılabilmesi, kat maliklerinin oy birliğiyle verecekleri kararla mümkündür. Olayda ana taşınmazın kapıcı dairesinin kiraya verilmesi için tüm kat  maliklerince oy birliğiyle alınmış bir karar bulunmaması halinde, söz konusu yerin kiraya verilmesi yasanın emredici hükmüne ayrılık teşkil edeceğinden mahkemece, bu konuda oy birliğiyle alınmış bir karar bulunup bulunmadığı araştırılıp tüm deliller toplandıktan sonra oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi gerektiği düşünülmeden, yazılı gerekçeyle davanın reddi doğru görülmemiştir. "

Terasta Yapılacak Değişiklikler ile İlgili Yargıtay Kararları

/ Yorum Yok

Terasta Yapılacak Değişiklikler  ile İlgili Yargıtay Kararları

* Terasın Üstünün Kapatılması

"Bir zararın giderilmesi için birkaç türlü çare var ise, bunlardan en az giderle ve yapının görünüşü, bozmayacak ve yeniden bir teras yapımı gerektirmeyecek olanı seçilmelidir. Bilirkişilerin gösterdiği çareler arasında izolasyon ile zararın giderilmesi de vardır. 
Böyle bir imkan var iken KMY'nin 19. madde hükmü göz önünde tutulmadan yapılan mimari durumu değiştirici nitelikte terasın üstünün kapatılması kabul edilemez."


*Terasta Değişiklik Yapılmasına İzin Verme Durumu

"__/__/ ____ tarihli, yönetim kuruluna verilen dilekçe ile, terasın üst ve yanlarının davacı tarafından kapatılmasına muvafakat verilmiş ve bu muvafakatname 5 numaralı daire sahibi olan davalı tarafından da "Oda haline konulmaması şartıyla EVET" denilerek imzalanmış ve bu imza inkar edilmiştir. Bilirkişi raporunda bu eklemenin oda niteliğinde olmadığı açıklandığına göre, bu yapıya karşı öne sürdüğü itiraz ve çekişmelerin kaldırılması gerekir."