5 Eylül 2020 Cumartesi

Çatı Onarım Bedelinin Kat Maliklerinden İstenmesi - Yargıtay Kararı

Çatı Onarım Bedelinin Kat Maliklerinden İstenmesi

Davacının, kat maliki olmamakla birlikte davaya konu binada mülkiyeti eşine ait 5 numaralı bağımsız bölümde daimi suretle oturduğu ve davaya konu olan çatı onarımının ve bu onarımın  gerektirdiği harcamanın davacı tarafından yapıldığı sabit olup, bu konuda taraflar arasında bir uyuşmazlık yoktur. Davacının oturmakta olduğu bağımsız bölüm, binanın en üst katında olduğundan, çatıda meydana gelebilecek herhangi bir arızadan öncelikle davacının etkileneceğine kuşku yoktur.Çatının onarımı davacının taşınmazı kullanım hakkını doğrudan ilgilendiren bir olgu olmakla , gerekli onarımın yapılmasını diğer kat maliklerinden istemesi ve bunu yerine getirilmemesi halinde de bireysel olarak müdahale etmesi ve gerektiğinde onarım bedelini de talep ve dava etmesi mümkündür.

Y.18.HD. 12.02.2002 12333-1533

28 Ağustos 2020 Cuma

Kat Malikleri Kurulu - Soru - Cevap

Kat Malikleri Kurulu - Soru - Cevap

1) Kat malikleri kurulunun birinci toplantısında yeter sayının sağlanamaması durumunda ikinci toplantı  birinci toplantıyı takip eden kaç gün içerisinde yapılmalıdır?

a) 5 gün
b) 7 gün
c) 10 gün
d) 15 gün
e) 90 gün

DOĞRU CEVAP: D - 15 gün  

kat malikleri kurulu toplantısı


2)Aşağıda verilen şıklardan hangisi kat malikleri kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir?

a) Anagayrimenkul projesi yapmak
b) Yönetim planı yapmak ve gerektiğinde değiştirmek
c) Anagayrimenkulü sigorta ettirmek
d) Anagayrimenkulde yenilik ve ilaveler yapılmasına karar vermek
e) Yönetimmelik yapmak ve gerektiğinde değiştirmek

DOĞRU CEVAP: A - Anagayrimenkul projesi yapmak15 Ağustos 2020 Cumartesi

Kat Mülkiyeti Soru - Cevap


Kat Mülkiyeti Soru - Cevap

1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kat Mülkiyeti, parsel sahipleri birden fazla ise, tapuda düzenlenen resmi senetle, parsel tek kişiye ait ise sahibinin dilekçesi iletapuda kurularak tescil edilir.
b) Yönetim planı, kat mülkiyeti kurulmasına ilişkin gerekli belgelerden biridir.
c) Kat mülkiyeti, arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir.
d)Kat maliklerinden biri kendisine düşen borç ve yükümlülükleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek kadar ihlal ederse, o malikler, bu tip rahatsızlıklara yol açan kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilir.
e) Kat mülkiyetinin devri davasını, binada oturan kiracı da açabilir.

CEVAP: E şıkkı - Kat mülkiyeti devri davasını ancak kat maliki açabilir.
14 Ağustos 2020 Cuma

Kat İrtifakı ile İlgili Soru -Cevap

Kat İrtifakı ile İlgili Soru -Cevap

1) Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde, bu ittifakın kurulması sırasında verilen plana göre kaç yıl içerisinde yapı yapılmazsa maliklerden birinin istemi üzerine sulh hakimi kat irtifakını sonlandırabilir?

a) 1 sene
b) 2 sene
c) 3 sene
d) 5 sene
e) 10 sene

CEVAP: D şıkkı - 5 sene

2) Aşağıdaki şıklardan hangisi anagayrimenkulun kat irtifakı yönetiminde incelenen yönetimin işlevlerinden biri değildir?

a) Örgütleme
b) Finansman
c) Yöneltme
d) Koordinasyon
e) Planlama

CEVAP: B şıkkı - Finansman3) Bir arsa üzerinde, ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak  / yapılmakta olan bir yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından kurulan irtifak hakkına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

a) Müşterek Mülkiyet
b) Dilekçe
c) Yönetim planı
d) Yapı kullanma izin belgesi
e) Kat irtifakı

CEVAP: E şıkkı - Kat irtifakı

Ortak Yerler ile İlgili Soru -Cevap

Ortak Yerler ile İlgili Soru -Cevap

1) Ortak yerlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Anayapının dış duvarları ortak yerdir.
b) Tapuda eklenti olarak kayıtlı olmayan yerler, ortak yerdir.
c) Tüm kat maliklerinin rızası olmadan ortak yerlere ve tesisata el atılarak konut haline getirilen deponun eski hale dönüştürülmesi dava olunabilir.
d) Mimari projede ortak yer olarak bırakılan yer her nasılsa bağımsız bölüm olarak tescil edilmiş ise, kaydı iptal edilir. Fakat ona özgülenen arsa payı diğer bağımsız bölümlere dağıtılır.
e) Depo bağımsız bölüm olamaz. Dolayısıyla arsa payı tahsis edilemez.

CEVAP: E şıkkı - Kat Mülkiyeti Yasası 4. ve 6. maddelerine göre de ortak yerler arasında sayılmayan, eklenti olarak da gösterilmeyen depolara arsa payı verilip bağımsız bölüm niteliği kazandırılabilir.
*bkz. Y118. HD. 08.11.2010 10709-14767

13 Ağustos 2020 Perşembe

Kapıcılık Hizmetleri - Soru Cevap

Kapıcılık Hizmeti ile İlgili Soru ve Cevaplar


1) Kapıcı kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışıyorsa, kaç saati bir gün kabul edilerek sigorta primi yatırılmalıdır?

a) 24 saati
b) 16 saati
c) 12 saati
d) 8 saati
e) 7,5 saati

Cevap: E şıkkı - 7,5 Saati


2) Yıllık izin süresi ile ilgili olarak iş sözleşmesi ve toplu iş sözleşmesinde özel bir madde yokken 5 yıl ilk çalışmışlığı bulunan  56 yaşındaki kapıcının yıllık ücretli izin süresi kaç gündür?

a) 20
b) 15
c) 14
d) 10
e) 7

Cevap: A şıkkı - 20 gün
3) Sözleşmesi yönetici tarafında feshedilen kapıcı, kapıcı dairesini 15 gün içerisinde boşalmazsa, kat maliklerinin müracaatı sonucunda zabıta ile ilgili yeri ne kadarlık süre içinde boşaltır?

a) 1 hafta
b) 10 gün 
c) 15 gün 
d)3 hafta
e) 1 ay

Cevap: A şıkkı - 1 hafta


4) Ana taşınmazın korunması, bakımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi, bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kapıcı
b) Konut maliki
c) Kat maliki
d) Komşu
e) Güvenlikçi

Cevap: A şıkkı - Kapıcı


12 Ağustos 2020 Çarşamba

Bütçe ile İlgili Soru - Cevaplar

Bütçe ile İlgili Soru - Cevaplar

1) Gelecekteki belli bir dönemde gerçekleşeceği öngörülen gelirler ile giderlerin tahmini rakamlarının yer aldığı çalışmalara ne ad verilir?

a) Bilanço
b) Bütçe
c) Borç - Alacak Durum Raporu
d) Satın Alma Prosedürü
e) Teklif Formu

Cevap: B Şıkkı - Bütçe 
2) Muhasebe verileri ile işletme bütçeleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Muhasebe verileri gerçekleşmesi planlanan, bütçeler ise gerçekleşen işlemlerden oluşur.
b)  Bütçe verilerinden muhasebe verileri oluşur.
c) Muhasebe verileri ile işletme bütçeleri arasında bir fark yoktur.
d) Vergi matrahı için muhasebe verileri değil bütçe verileri devlete bildirilir.
e) Muhasebe verileri geçmişi, işletme bütçeleri geleceği temsil eder.

Cevap: E Şıkkı - Muhasebe verileri geçmişi, işletme bütçeleri geleceği temsil eder.


3) İşletme faaliyet bütçeleri genellikle hangi dönem için düzenlenir?

a) 1 ay
b) 10 yıl
c) 2 yıl
d) 1 yıl
e) 6 ay

Cevap: D şıkkı - 1 Yıl


4) İşletme bütçelerinin denetiminde hangi raporlar hazırlanır?

a) Sorumluluk Raporu
b) Gelir Tablosu
c) İşletme Özeti
d) Mizan
e) Bilanço

Cevap: A Şıkkı - Sorumluluk Raporu