12 Ağustos 2020 Çarşamba

Komşu Hakları

Komşu Hakları 

Mülkiyet Kanunu Madde 683'te belirtildiği üzere:


"Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.
(EK-101)Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir."
Eşya Hukuku'nun bütünü göz önünde tutularak ele alındığında, mülkiyet hakkı eşya üzerinde en geniş yetkiler sağlayan ayni hak olarak nitelendirilebilir. Ancak mülkiyet hakkının bir başka özelliği de içeriğinin yalnızca yetkileri değil, aynı zamanda ödevleri de kapsamasıdır.

Medeni Kanun md. 737-750 'de yer alan kısıtlamalar , komşuluk nedeniyle meydana gelen karşılıklı ilişkide, birbirini rahatsız etmemeleri, zarara sokmamaları veya birbirlerine yardım etmelerini amaçlamaktadır. Bu çalışmada 'Mülkiyet hakkından doğan yetkilerin komşu lehine sınırlandırılması' Medeni Kanun'un sistematiğine uygun olarak ele alınacaktır.

Medeni Kanun madde 737'de komşulardan söz edilmiş, ancak bu konuda belirleyici bir ölçü gösterilmemiştir. Bu nedenle doktrin ve uygulamadan yararlanarak, komşunun tespiti gerekmektedir.

Komşudan amaç, taşınmazlardan birinde yapılan taşkın eylemlerin etkilerini duyurabilecek alan içinde bulunan taşınmazların bütünüdür. Komşuluğu belirlerken, taşınmazların birbirine yakınlığı, birbirlerine bitişik olup olmadığı önem teşkil etmez. Komşu kavramı göreceli bir kavram olup, her somut olayda yapılan eylemlerin etkilerini doğurabileceği alan göz önünde tutularak hangi taşınmazların komşu sayılması gerektiği belirlenmelidir. Çünkü taşkın eylemler, yalnızca birbirine bitişik komşular arasında değil, birbirinden az çok ayrı olan komşular arasında da söz konusu edilebilir.

Bir kişinin mülkünün kullanılmasının etki alanı içerisinde bulunan kimse veya kimseler komşu sayılmaktadır. Taşınmazların mevkilerinin, komşuluk ilişkilerine yer vermesi yeterlidir.

Yargıtaya göre:

"Komşu, sadece birbirine bitişik olan yapılar değil, içindekilerin herhangi bir davranışı ile uzakta veya yakında bulunan diğer yapılar ile ilgili taşınmazlardır"   

Buna göre komşu, yalnız zarar veren taşkın eylemin meydana geldiği taşınmazın bitişiğinde veya civarında değil, bu eylemlerden zarar gören bütün taşınmazlardır. Bu anlamda kat mülkiyeti kurulan taşınmazın çeşitli katları da Medeni Kanun 737 kapsamında komşu sayılmaktadır.


Bağlantılar:
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme