11 Ağustos 2020 Salı

Ortak Yerlere Arsa Payı Verilir mi? - Yargıtay Kararı

Ortak Yerlere Arsa Payı Verilir mi?

Cevap: Verilmez

İlgili Yargıtay Kararı:
Mimari projede üst tarafı bekçi odası, alt tarafı ise ofis olarak gösterilmiş ortak yer niteliğindeki dava konusu yerin arsa payı tahsis edilerek bir bağımsız bölüm şeklinde tapuya tescili usulsüz olduğundan mahkemece bu şekilde tesis edilmiş tapunun iptaline karar verilmiş olmasına bir isabetsizlik yoktur.
Dava konusu yerin bu defa arsa payı muhafaza edilmek suretiyle yine bağımsız olarak tüm kat malikleri adına tescil edilmesi doğru değildir.

Anagayrimenkulün ortak yerlerine arsa payı verilmesi ve bunların tescil siciline geçirilmesi gerekmez. Bağımsız bölüm niteliğinde olmadığı için tapudaki kaydı iptal edilen yerin bağımsız bölüme ait tapunun iptali ile yetinmeli, fakat, Kat Mülkiyeti Yasası'nın 5. maddesinin 2. fıkrasındaki hüküm uyarınca kat irtifakına bağlanmış pay bırakılmayacağı da dikkate alınarak bölüme tahsis edilen 30 / 650 payın diğer bağımsız bölümlere değerleri oranında dağıtılması ile diğer bağımsız bölümlerin arsa paylarının bu şekilde düzeltilmesine karar verilmelidir.Projede Yer Almayan Bağımsız Bölümün İptalinde Dağıtım

Kat Mülkiyeti 5. maddesinin 2. fıkrasının anagayrimenkulde kat mülkiyetine bağlanmamış veya lehine kat irtifakı kurulmamış arsa payı bırakılmayacağına dair hükmü dikkate alınarak, bir bağımsız bölümün tapu kaydının iptaline karar verilmesi halinde konu, kamu düzeni ile ilgili bulunduğundan istem olmasa bile bu bağımsız bölüme ait arsa payının diğer bağımsız bölümlere değerleri oranında dağıtılması gerekir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme